“Праця, оптимізм, постійне самовдосконалення - запорука життєвого успіху”

Громадянська Освіта

                      Вівторок 17.03 2020
                             10 клас Громадянська освіта 
Прочитати параграф 38 . Тему записати в зошит . Виконати завдання для дослідження з параграфа . Повторити параграф 15.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      Середа 18.03 2020.
                             10 клас Громадянська освіта
Прочитати параграф 39 . Тему записати в зошит . Опрацювати документи та завдання параграфа .Повторити параграф 16.
=======================================================================
                      Вівторок 31.03.2020
             10 клас Громадянська освіта .
Прочитати параграф 40 .Тему і план записати в зошит .
                                     Тема: Ринкова економіка.
                                                 План.
                                               
1. Принципи ринкової економіки .
2. Кругообіг в ринковій економіці .
3. Попит і пропозиція .
4. Функції держави в ринковій економіці .
5. Державний бюджет , податки  , напрямки видатків .  
Виконати завдання параграфа . Вивчити - Основні види податків та державні видатки . Переглянути відеоролик за посиланням------ https://www.youtube.com/watch?v=UeZQwjpp-Q0  
  Повторити параграф 17.
==============================================                           Середа   01.04 2020. 
           10 клас Громадянська освіта .  
  Прочитати параграф 41. Тему і план записати в зошит .
            Тема. Економіка домогосподарства . 
                                            План.   
1. Домашнє господарство як власник і споживач .
2. Бюджет домогосподарства: види доходів , напрямки витрат , заощадження . 
Виконати завдання параграфа .Повторити параграф 18 .Подивитись відеоролик за посиланням .     https://www.youtube.com/watch?v=KCXQ8KoDmw0

   Скласти бюджет своєї сім 'ї на місяць в період карантину враховуючи домашнє господатсво .   Виконане завдання скинути на мою електронну пошту----
andriykulynich@gmail.com .Обов'язково!!!!!!!!!!!! підписати свою роботу.  Бажаю успіху ..==============================================
                      Вівторок 07.04.2020
             10 клас Громадянська освіта .
Прочитати параграф 42 .Тему записати в зошит .
                                     Тема: Поняття про раціональне споживання .Права споживачів .

Виконати завдання параграфа . Вивчити - Права та обов'язки споживачів на с. 192.  Повторити параграф 19.Переглянути відеоролики-----https://www.youtube.com/watch?v=ixvyy7uQLV0


https://www.youtube.com/watch?v=iQRz5CMARYw


===============================================                   Середа   08.04 2020. 
           10 клас Громадянська освіта .  
  Прочитати параграф 43. Тему і план записати в зошит .
                              
                            Тема. Підприємництво . 
                                            План.
 1.Підприємницька діяльність .
 2.Мета і соціальна відповідальність підприємця .
 3.Правовий захист бізнесу .Виконати завдання параграфа . Вивчити - Принципи здійснення підприємницької діяльності  на с. 196.  Повторити параграф 20.Переглянути відеоролики----
https://www.youtube.com/watch?v=Sx_D3oaZ1Uw
===============================================                     Вівторок 14.04.2020
             10 клас Громадянська освіта .
Практичне заняття .
                                     Тема: Створюємо бізнес-план власного підприємства  .
Очікувані результаті діяльності учнів
·        Знання і розуміння: знає зміст понять: підприємницька діяльність, сталий розвиток; вільно оперує поняттями: конкуренція, бюджет, податки, прибуток, зарплата, професія; розуміє функції підприємців і держави в ринковій економіці; розуміє основні засади економічних відносин «держава – підприємець»  та «держава - людина»; розуміє відмінності між потребами, бажанням і можливостями людини; розуміє необхідність та межі державного втручання в економіку.
·        Уміння і навички: аналізує чинники попиту й пропозиції на ринках ресурсів і товарних ринках та їхній вплив на ринкову ціну; визначає інтереси економічних суб’єктів (підприємців, домогосподарств, держави) в різних ситуаціях ;оцінює вимоги роботодавців щодо найманих працівників за оголошеннями; визначає економічний та юридичний зміст відносин властивості.
·        Установки і цінності: усвідомлює унікальну цінність підприємства для розвитку економіки, поважає економічні інтереси інших суб’єктів економічних відносин; розуміє необхідність навчання впродовж життя; знає, що запорукою успішної професійної діяльності є зважена самооцінка власних здібностей та талантів.
Хід уроку
І.Організаційний момент уроку
Повідомлення теми та цілей уроку.
ІІ. Мотивація навчальної діяльності
Метод «Займи позицію»
·        Навіщо складати бізнес-план?
              ІІІ. Хід практичного заняття
             Формування поняття
           Бізнес-план – це документ, що описує всі головні аспекти діяльності майбутнього підприємства, аналізує проблеми, на які воно може натрапити, а також визначає способи розв’язання цих проблем.
Правильно складеній бізнес-план зрештою відповідає на питання, чи варто взагалі вкладати грошів ту чи іншу справу, чи дасть вона прибутки, чи виправдаються витрати.
Міні-лекція «Структура бізнес-плану»
1.     Титульний лист (назва підприємства або проекту), дата розроблення, термін реалізації.
2.     Резюме, у якому дано найменування або підприємства, його адреса, основний розрахунковий бізнес-план; мета розроблення бізнес-плану; розробник; обсяг необхідних інвестицій і джерела їх отримання; термін окупності інвестицій; рівень рентабельності інвестицій; точка беззбитковості; оцінка потоку реальних грошей. Крім того, у резюме можуть бути наведені й інші показники ефективності проекту, що забезпечують його інвестиційну привабливість (чистій приведений дохід, запас фінансової міцності і т. ін..).
3.     Концепція бізнес-плану, у якій :
а) обґрунтовують місію створюваного підприємства в інвестиційному проекті;
б)  описують стан галузі та перспективи її розвитку;
в) описують мету та основні завдання, розв’язувані в бізнес-плані;
г) характеризують вид діяльності, товарів і послуг, їх  інноваційність; місце і можливостей їх реалізації з урахуванням ємності ринку (сегмента ринку), співвідношення попиту та пропозиції на ньому, сучасних тенденцій у споживаючих переваг; умови збуту продукції та послуг і ризики, пов’язані зі збутом;
д) називають можливих інвесторів та умови інвестування проекту. Обґрунтовують організаційно-правову форму підприємства (ТОВ, ЗАТ і ін.) і передбачуваний статутний капітал (для новостворюваного підприємства); описують оптимальні умови залучення інвестицій (з подальшою часткою у власності або на поворотній основі, або інших умовах).
4. План маркетингу, де оцінюють проектовані ринкові можливості  реалізації продукції та послуг підприємства; аналізують конкурентів і обґрунтовують конкурентні переваги підприємства; описують заходи щодо просування продукції і послуг, у тому числі рекламні: обґрунтовують  цінову стратегію компанії і послуг встановлення ціни на продукцію та послуги урахування  планованого рівня прибутковості: конкретизують об’ємні показники  реалізації товарів і послуг, їх укрупнений асортимент;  складають рекламний бюджет і визначають витрати з формування інформації про ринок та конкурентів.
5. План виробництва, у якому дано виробничу програму стосовно укрупненого асортименту продукції та послуг, обчислено продуктовий баланс і визначено необхідний обсяг сировини для закупівлі, уточнено  можливі ціни закупівлі і реалізації і обчислено рівень і суму валових доходів ; визначено можливих  постачальників  товарів, обсяги, умови поставок і розрахунків. У кінці визначено суму оборотних  коштів, необхідних для функціонування підприємства з урахуванням оборотності  товарно-матеріальних  ресурсів.
6.  План матеріально-технічного забезпечення, реалізації та виробництва необхідного обсягу товарів і послуг, де подають характеристику приміщень, включаючи площу,  напрями використання, умови користування приміщеннями, оснащення обладнанням (найменування, кількість одиниць, ціна), меблями, інвентарем (за сумою, виходячи з рівня оснащення на одиницю потужності підприємства).  На основі цього плану визначають потребу в інвестиційних ресурсах з урахуванням використання не тільки  основних засобів, але й оборотних(власні оборотні кошти повинні бути не менше 20%  від загальної потреби в оборотних  коштах).
7. Організаційний план, у якому уточнюють організаційно-правову форму управління, функціональні підрозділи. Проектування організаційної статури здійснюється з урахуванням розв’язуваних  завдань, норм керованості та інших факторів (за основу під час створення нового підприємства зазвичай приймають аналогічне підприємство, яке успішно працює на цьому ринку).
8. План із  праці та заробітної плати, де обґрунтовано штатний розклад на основі виробничої програми та організаційної структури, обумовлено системою мотивації і оплати праці, кваліфікаційні характеристики працівників, можливі джерела набору кадрів ті їх перепідготовки, визначено остаточну суму витрат на утримання трудових ресурсів.
9. Фінансовий план, у якому визначають поточні доходи і витрати за статтями та діяльності, прибуток (балансовий, чистий), рентабельність початкових і поточних витрат, поріг рентабельності, запас фінансової , вартість основних, оборотних коштів, їх оптимальне співвідношення.
10. Ризики, де надають їхню характеристику та можливі способи та вартість зниження ризиків або можливих втрат у разі їх виникнення.
11. Ефективність інвестиційного проекту, де уточнюють  необхідний обсяг інвестицій та джерела їх отримання, термін окупності проекту, рентабельність інвестицій, таблиця погашення кредиту  (якщо він  необхідний).
12. Додатки, де надають розгорнуту таблицю за календарем платежів та інші розрахункові таблиці, які більш детально розкривають діяльність підприємства в майбутньому.

·        Створити бізнес-план за алгоритмом
1.     Вступ
Назва фірми.
1.1.         Який продукт ви пропонуєте до продажу?
1.2.         Кількість опис початку бізнесу.
1.3.         Короткий опис початку бізнесу  (чи залучені люди працювали разом раніше?)
1.4.         Головні завдання (цілі) бізнесу.
1.5.         Персональні завдання людей.
2.     Продукт
2.1.         Який продукт ви виробляєте?
2.2.         Призначення продукту.
2.3.         Чим відрізняється ваш продукт від аналогічних товарів інших виробників?
2.4.         Ви самі виробляє продукт чи інші виробники?
2.5.         Визначте процес виробництва.
2.6.         Яку сировину використовуватимете і де її братимете?
2.7.         Які дослідження ринку постачання ви вже провели?
2.8.         Яке обладнання потрібне для виробництва, скільки коштує, де знайти потрібні кошти, де його купити?
2.9.         Які приміщення потрібні для виробництва продукту ?
2.10.     Яких навичок і спеціальностей вимагає  виробництво?
2.11.    Скільки працівників потрібно залучити до виробництва? Що кожен буде робити?
2.12.    ЯК ви здійснюватиме контроль за якістю?
3.     Послуги (чи роздрібна торгівля)
3.1.         Які послуги ви пропонуєте і які товари продаєте?
3.2.         Яке обладнання вам потрібне для надання послуг (продажу товарів)?
3.3.         Чи потрібне вам приміщення для надання послуг (продажу товарів)?
3.4.         Скільки працівників потрібно і які вони мусять мати навички та вміння?
3.5.         Як ви здійснюватиме контроль за якістю?
                4. Персонал
4.1.         Кожний новий працівник заповнює анкету (повідомляє про  свою попередню тру
 про свою попередню трудову діяльність, вказує освіту, адресу, особисті дані),підписує  трудову угоду та інші документи .
                  5. Оригінальна структура
5.1. Які види робіт виконуватиме ваше підприємства                                                                        (виробництво, продаж, управління)? Які специфічні завдання ви визначатимете щодо кожного виду?
     5.2. Навички і вміння, яких вимагає виконання кожного виду робіт, або які є специфічними для кожного з цих видів.
5.3 Якого досвіду мусять набути виконавці, яке навчання вони мають пройти? ( детально описати.)
5.4 Які роботи не зможуть виконувати люди, що працюватимуть у вашому бізнесі?
5.5 Чи  можна їх цього навчити, чи потрібно винаймати персонал?
6 Менеджмент
6.1 Якими є щоденні завдання управління?
6.2 Як краще розподілити різні функції управління бізнесом (продаж, адміністрація, виробництво, забезпечення послуг, фінанси тощо)?
6.3 Які види зборів ви проводитимете? Як часто? Які питання вирішуватимете?
6.4 Чи будуть у вашому підприємстві окремі відділи? Якщо так, то як ви це організуєте?
7. Маркетинг
7.1 Яке дослідження ринку ви вже провели?
7.2 Які групи людей купують ваш продукт? Чи користуватимуться вашими послугами? Укажіть вік, стать, інтереси, соціальний статус тощо.
7.3. Який імідж своєї фірми ви хотіли б створити серед  ваших клієнтів?
7.4  Як ви будете встановлювати ціну?
7.5 Який спосіб продажу оберете?
7.6 Як ви розповсюджуватимете ваш товар чи послуги ?
7.7 Які види товару після гарантійного обслуговування ви будете використовувати?
8  Юридичні аспекти бізнесу
8.1 Тип вашого підприємства.
8.2 Чи потрібні вам ліцензії, дозволи, патенти?
8.3 Якими є вимоги у вашому бізнесі щодо захисту здоров’я і безпеки праці? Як ви будете їх дотримуватися? Які вимоги передбачені у вашому бізнесі щодо страхування (соціального, банківського)?
9. Основні засоби виробництва
9.1 Які типи майна ви збираєтеся мати ? Як ви його захищатимете від крадіжок та інших обставин, що від вас не залежать?
9.2 Якими є умови орендування цього майна?
9.3 Чи потрібні вам спеціальні дозволи, пов’язані з майном  (на ремонт, прибудову) ?
9.4 Чи є особливі моменти у вашій справі, пов’язані із здоров’ям і безпекою праці?
10. Фінанси
У кожному бізнес-плані має бути розділ з розрахунками очікуваних прибутків і витрат фірми. Тут вам треба визначити, якими реально будуть ваші витрати і ваші прибутки. Намагайтеся оцінювати скептично, адже зазвичай  витрати є більшими, а прибутки - меншими ніж  заплановані.
10.1 Які торговельні угоди з потенційними клієнтами ви вже уклали?
10.2 Яку кількість одиниць товару (послуг) ви розраховуєте продавати щотижня?
Витрати :
10.3 Укажіть, якою буде періодичність ваших витрат.
IV. Підсумки уроку
Рефлексія. Підсумкова вправа ( метод «Шкала думок»)
Кожен учень промовляє обов’язковий для всіх початок речення: «Найпотрібніше, що я почерпнув з уроку, - це …..» - і завершує його особистим міркуваннями.
V. Домашнє завдання:
Опрацювати відповідний матеріал  та скласти бізнес- план власного підприємства та скинути на мою електронну пошту----
andriykulynich@gmail.com .Обов'язково!!!!!!!!!!!! підписати свою роботу.  Бажаю успіху 
  Повторити параграф 21.
===============================================
                 Середа   15.04 2020. 

           10 клас Громадянська освіта . 

  Прочитати параграф 44. Тему і план записати в зошит .
                              
                            Тема. Ринок праці . 
                                            План.

1. Учасники ринку праці :роботодавці та наймані робітники 
2.Поняття професії , спеціальності, кваліфікації робітника .
3. Заробітна плата та дохід найманого працівника .
                                                       
Виконати завдання параграфа . Вивчити - Етапи процесу прийому на роботу  на с. 201.  Повторити параграф 22.Переглянути відеоролик----
https://www.youtube.com/watch?v=p8QLCLZjO3o

==============================================                                                   
                     Вівторок 21.04.2020
             10 клас Громадянська освіта .
Практичне заняття .  Аналіз попиту на ринку праці та складання резюме .                                                                                                                 
Очікувані результати:
-давати визначення поняттям «попит на ринку праці», «резюме»;
-розуміти відмінності між потребами, бажаннями і можливостями людини;
-аналізувати чинники попиту і пропозиції на ринку праці;
-складати власне резюме;
-усвідомлювати необхідність навчання впродовж життя;
-знати, що запорукою успішної професійної діяльності є зважена самооцінка власних здібностей та талантів.
Основна частина
1.     Запропонуйте 
1.     Відкрити посилання та знайти інформацію «Робота в
Україні по рубриках».
Працюємо з електронним ресурсом.
 посилання URL: https://rabota.ua/вакансии?


2.     Скласти перелік 5 найбільших пропозицій сфер роботи за кількістю оголошень.
3.     Проглянути декілька оголошень роботи у цих сферах і виокремити умови прийняття на роботу та необхідні якості для робітника.

Перелік рубрик роботи
1.     Продажі, клієнт, менеджмент.
2.     Торгівля.
3.     Виробництво, інженери, технологи.
4.     Студенти, початок роботи.
5.     Робочі спеціальності, персонал для дому.

Вчитель пропонує учням  скласти необхідні умови і якості робітника для прийняття на роботу.
Орієнтовні відповіді.
1.     Освіта. Якщо на керівні посади, то обов'язково фахова.
2.     Наявність стажу роботи у цій сфері.
3.     Володіння іноземною мовою (англійською). Можливість говорити і іншими мовами.
4.     Особисті якості, такі як: комунікабельність, швидкість навчання, грамотна мова, тактовність, пунктуальність, відповідальність.
5.     Наявність водійських прав, якщо це вакансія у сфері транспорту.
Вчитель запрошує учнів індивідуально за структурою наведеною нижче скласти власне резюме. Структура резюме
Резюме, як правило, вміщується на 1–2 сторінках і включає такі блоки:
Контактна інформація
·         Ім'я й прізвище (по батькові можна опустити).
·         Адреса (повністю, включно з індексом).
·         Телефон (домашній, контактний, робочий із кодом міста; робочий телефон вказується лише в тому випадку, якщо у вас є можливість досить вільно спілкуватися на робочому місці).
·         Адреса електронної пошти (якщо у вас ще немає особистої поштової скриньки, перед розсиланням резюме обов'язково створіть її).
Мета (не обов'язково, але бажано): коротка інформація щодо того, яку посаду ви хочете отримати й чому ви претендуєте на неї (не більше 6 рядків, а краще 2–3). Якщо резюме відправляється на конкретну вакансію, то замість мети пишеться назва або код цієї вакансії. Якщо у вас кілька різних цілей, можна скласти два-три варіанти резюме. Краще зробити декілька сфокусованих на різних аспектах резюме, ніж одне загальне.
Кваліфікація. Коротко вказується найбільш важлива для потенційного роботодавця інформація про ваші професійні навички, сильні сторони й досягнення.
Досвід роботи вказується у зворотному хронологічному порядку (спочатку зазначається останнє місце роботи). Це найважливіший блок резюме, у якому описується професійний досвід (як правило, за останні 10 років) за такою схемою:
·         назва компанії;
·         напрям діяльності компанії;
·         строки роботи;
·         посада;
·         посадові обов'язки;
·         професійні навички й досягнення.
Під час опису ваших досягнень використовуйте дієслова дії, такі як розвивав, заощадив, збільшив або скоротив.
Освіта. Чим більше пройшло часу після закінчення навчального закладу, тим менше місця цей пункт повинен займати в резюме; для випускників і студентів варто розміщувати його перед попереднім, оскільки якщо і є досвід роботи, то він менш значний. Можна повідомити про нагороди, підкреслити ті вивчені дисципліни, які відповідають вашій меті. Також варто згадати про додаткову освіту: курси, семінари, тренінги, стажування тощо.
Додаткова інформація: володіння іноземними мовами й комп'ютером, наявність прав водія, членство в професійних організаціях тощо (хобі варто згадувати тільки в тому випадку, якщо воно тісно пов'язане з бажаною роботою).
Рекомендації. Вкажіть можливість надання рекомендацій.
Про що не треба писати в резюме
Не треба вказувати або включати в резюме:
·         всю вашу трудову біографію (насправді вашого потенційного роботодавця цікавлять тільки останні 3–5 місць роботи й період не більше 10 років);
·         ваші фізичні дані й опис здоров'я;
·         ваші слабкі сторони;
·         причини, через які ви пішли з роботи;
·         рекомендаційні листи або імена людей, які можуть вас рекомендувати (підготуйте цей список окремо, він може знадобитися на співбесіді).
Яким повинне бути резюме
При складанні резюме варто пам'ятати про такі принципи:
Структурованість. Уся інформація в резюме має викладатися в певній послідовності й відповідати обраній формі.
Вибірковість. Обмірковуючи своє резюме, насамперед визначте його мету, тобто вирішіть, яку роботу ви хочете одержати. Проаналізуйте свій професійний досвід і виберіть із нього тільки те, що чітко відповідає встановленій меті. Вибірковий підхід вбереже ваше резюме від зайвої, непотрібної інформації.
Об'єктивність. Описуючи свій досвід і навички, будьте реалістичні й об'єктивні. Ви повинні бути готові обґрунтувати все, що вказали в резюме.
Стислість. Обсяг резюме не повинен перевищувати двох сторінок, тому інформацію необхідно викладати коротко, наголошуючи на найбільш важливих для роботодавця моментах.
Конкретність. Потрібно бути гранично конкретним у виборі формулювань.
Активність. Не будьте багатослівні й уникайте пасивних форм. Підкресліть досягнуті результати, використовуючи дієслова дії.
Позитивність. Віддавайте перевагу позитивній інформації перед негативною.
Акцент на досягненнях. Зосереджуйте увагу на ваших досягненнях.Намагайтеся не використовувати займенник «я».
            Підсумкова частина

Кожному скласти резюме та

 скинути на мою електронну пошту----
andriykulynich@gmail.com .Обов'язково!!!!!!!!!!!! підписати свою роботу.  Бажаю успіху 
  Повторити параграф 23
================================================                             
                                            План.

1. Поняття лобізму.
2. Сутність корупції .

                                                       
Виконати завдання параграфа . Вивчити - Перелік корупційних проявів та форми корупції  на с. 208.  Повторити параграф 23.Переглянути відеоролик----======================================================================

                     
                     Вівторок 28.04.2020
             10 клас Громадянська освіта .

Прочитати параграф 46. Тему і план записати в зошит .
                              
                            Тема. Корупціогенні ризики . 

                                            План.

1. Причини та наслідки корупції в економіці та політиці .
2. Шляхи подолання корупції .

                                                       
Виконати завдання параграфа . Вивчити - Причини та наслідки корупції  на с. 209.  Повторити параграф 24.Переглянути відеоролик--


https://www.youtube.com/watch?v=OOkH0JkAGdY=======================================================================
                                                     Середа   29.04 2020. 

           10 клас Громадянська освіта .

                               Урок узагальнення

Начало формы
1.   Виберіть правильне твердження. 
o     А 
концепція сталого розвитку передбачає відмову від великого промислового виробництва 
o     Б 
підприємницька діяльність неможлива без всебічної підтримки держави 
o     В 
розподіл та обмін є процесами, що формують потреби людини 
o     Г 
держава зобов’язана захищати права споживачів 
2.   Найнижча ціна, яку згодні отримати продавці за ту чи іншу кількість товарів, називається 
o     А 
попит 
o     Б 
пропозиція 
o     В 
ціна пропозиції 
o     Г 
ціна попиту 
3.   Ідея досягнення балансу між використанням природних ресурсів і незавданням шкоди природі називається 
o     А 
інклюзія 
o     Б 
сталий розвиток 
o     В 
соціальна держава 
o     Г 
ринкова економіка 
4.   Обов’язкові відрахування, які громадяни та підприємства сплачують на користь держави, називаються 
o     А 
видатки 
o     Б 
податки 
o     В 
блага 
o     Г 
хабарі 
5.   Виберіть із переліку три прояви соціальної відповідальності підприємництва. 
o
фінансування громадських проектів 
o     Б 
медичне страхування працівників 
o     В 
запровадження інновацій у виробництві 
o     Г 
сплата податків 
o     Д 
благодійність 
o     Е 
участь підприємців у політичних виборах 
o     Ж 
встановлення високоякісного обладнання 
 скинути на мою електронну пошту----
andriykulynich@gmail.com .Обов'язково!!!!!!!!!!!! підписати свою роботу.  

Повторити параграф 25.
--------------------------------------------------------------------------------


                  Вівторок 05.05.2020

             10 клас Громадянська освіта .

Прочитати параграф 47. Тему і план записати в зошит .
                              
                            Тема. Інтеграція та глобалізація  . 

                                            План.

1. Вплив глобалізаційних процесів на економіку, культуру ,довкілля, людину .
2. Витоки й процеси європейської інтеграції  .

                                                       
Виконати завдання параграфа . Вивчити ознаки  сучасної глобалізації .  Повторити параграф 25.Переглянути відеоролик--
https://www.youtube.com/watch?v=0N8mTr1x8RQ

========================================================================
                     Середа   06.05. 2020. 

           10 клас Громадянська освіта .Прочитати параграф 48. Тему і план записати в зошит .

                              

                            Тема. Міграційні  процеси . 


                                            План.1.Види та форми сучасної міграції .

2.Виклики сучасної міграції .

Виконати завдання параграфа .  Повторити параграф 26.
Переглянути відеоролик

https://www.youtube.com/watch?v=ihOn8bu9qjg


========================================================================

                          Вівторок 12.05.2020

             10 клас Громадянська освіта .

Прочитати параграф 49. Тему і план записати в   зошиті .

                              

                            Тема. Міжнародні відносини та                                                             міжнародне право . 


                                            План.1.Поняття міжнародних відносин  .

2.Особливості міжнародного права .

Виконати завдання параграфа .  Повторити параграф 27.
Переглянути відеоролик
https://www.youtube.com/watch?v=OlWU7mMyxr4

=======================================================================
                                                   Середа   13.05. 2020. 

           10 клас Громадянська освіта .


Прочитати параграф 50. Тему і план записати в   зошиті .


                        Тема.Система безпеки .                                             План.1.Міжнародне гуманітарне право  .

2.Урядові і неурядові організації .Виконати завдання параграфа .  Повторити параграф 28.
Переглянути відеоролик

https://www.youtube.com/watch?v=a1gSX8fQKrQ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      Вівторок 19.05.2020

             10 клас Громадянська освіта .
Практичне заняття .Молодіжні ініціативи та волонтерство у світі .
Створити проект та  скинути на мою електронну пошту----
andriykulynich@gmail.com .Обов'язково!!!!!!!!!!!! 

--------------------------------------------------------

                       Середа   20.05. 2020. 

           10 клас Громадянська освіта .


Прочитати параграф 51. Тему і план записати в   зошиті .


                        Тема.Україна -член європейського та


                              світового співтовариства.                                            План.1.Європейське і світове співробітництво  .
2.Участь України в ООН .Виконати завдання параграфа .  Повторити параграф 29.
-----------------------------------------------------------------------------

Вівторок 26.05.2020


 10 клас Громадянська освіта .


Прочитати параграф 52.Тему і план записати в   зошиті .


                        Тема.Європейський вибір УкраїниВиконати завдання параграфа .  Повторити параграф 30.


-------------------------------------------------------------------------------

                     Середа   27.05. 2020. 

           10 клас Громадянська освіта .

Підсумкова контрольна робота з громадянської освіти за II семестр
Початковий рівень (3 б)
1.     Який із перелічених термінів позначає дедалі глибшу взаємозалежність людей і країн у всьому світі?
А) індустріалізація 
Б) глобалізація 
В)  інтеграція 
Г) міграція

2. Що або хто виступає головними учасниками міжнародних відносин?
А) народи 
Б) суспільство 
В) дипломати   
Г) держави

3. Засобом здійснення міжнародних відносин є:
А) дипломатія 
Б) переговори 
В) торгівля  
Г) війна
Середній рівень (3б)
4. Дайте визначення поняттям:
Конкуренція_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Глобалізація_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Назвіть п’ять кроків, як можна запобігти знищенню лісів у Закарпатті.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Достатній рівень (3 б)
6. Проаналізуйте основні прояви корупції.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
7. Продовжіть речення.
Міжнародне право має такі особливості:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Прокоментуйте філософську думку економіста та філософа Йозефа Шумпетера
Інновація – дитина підприємництва, а підприємець – творець інновації
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Високий рівень(3б)
9. Поміркуйте.
Як розвиток інформаційно – комунікаційних технологій впливає на глобалізацію?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1 коментар:

  1. Я порекомендую будь-кого, хто шукає кредит для бізнесу, містеру Бенджаміну, який допоміг мені позику на чотири мільйони доларів США для запуску мого бізнесу, і це було швидко. При отриманні позики у них було дивно, наскільки легко їм було працювати. безпечний. Це, безумовно, був позитивним досвідом. Уникайте сюди шахраїв і зв’яжіться з містером Бенджаміном Он. 247officedept@gmail.com. WhatsApp ... + 19893943740. якщо ви шукаєте кредит для бізнесу.

    ВідповістиВидалити