“Праця, оптимізм, постійне самовдосконалення - запорука життєвого успіху”

Українська мова. Вчитель Волчок І.В.

28.05.20
6 клас
Повторення в кінці року.
Морфологія і орфографія
 Перевірка домашнього завдання.
  Бесіда.
— Який розділ науки про мову вивчає частини мови?
— Скільки частин мови є в українській мові?
— Які з них є самостійними (повнозначними)?
— Які частини мови є службовими? Назвіть їхні службові функції.
— Який розділ науки про мову вивчає правильне написання слів?
— Як дослівно перекладається грецьке слово орфографія?
— Визначити орфограми в словах осінній, м’ята, переливається. Що таке орфограма?
— Що таке орфографічне правило? 
  Орфографічний практикум.
Вставте пропущені букви. Виділіть у словах орфограми.
Рождаєт..ся м..лодія осін..я і м’яко на пл..че кладе кр..ло. (Б. Олійник) Сипл..т..ся, ос..па..т..ся листя, горбляться б..рези, плаче і посміха..т..ся крізь сл..о- зи осінь. (М. Стельмах) Є щастя в кожній боро..ьбі, коли м..та бл..зька, ясна. (Я. Воронько)
Розподільний диктант
Розподілити на три групи числівники: прості, складні, складені.

 Кількасот, п’ятий, сто, тридцять сім, нуль цілих тридцять п’ять сотих, два, обидва, дванадцять, п’ять, сто вісімдесят шість, дев’яносто, дві п’яті.

Доповнити загадки займенниками, визначити їх граматичні ознаки, синтаксичну роль.
1.       Чорна корова … світ поборола.2. Що коло … біжить, а не дожене? 3. У … зимою білим цвітом сад зацвів, неначе літом. 4 .Сама холодна, а … припіка. 5.  … пряжі нема в продажі? 6  … завжди правду каже?
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Виконати тест                         .


26.05.20
6 клас
Повторення в кінці року.
Словотвір та орфографія
1.      Бесіда.
1.      Що вивчає словотвір?
2.      Що вивчає орфографія?
3.      Що таке похідне слово?
4.      Яке слово вважають непохідним?
5.      Що таке твірне слово?
6.      Що таке твірна основа?
7.      Які способи словотворення вам відомі?
8.      Що таке словотвірний ланцюжок? Наведіть приклади.
9.      Які зміни відбуваються при творенні від прикметників на -ськ(ий), -зьк(ий) іменників за допомогою суфікса –ин(а)?
10.  Які слова ми називаємо складними?
11.  Які зміни відбуваються при творенні слів за допомогою суфіксів -ськ- , -ств-?
12.  Як пишемо слова з першою іншомовною частиною?
  Систематизація й узагальнення вивченого
Завдання 1. «Визначте твірну основу»
Школяр, зимовий, сніговик, перебігти, земляний, водяний, вітерець, смородиновий, льодок, медок, лісочок, безсонний.
Завдання 2. Позначте, яким способом утворено слова.
суфіксальний
спортбаза, відеокарта
префіксальний
спів, пуск
префіксально-суфіксальний
сестричка, лісник
безафіксний
учительська, черговий
складання основ
добігти, розказати
абревіація
безмежний, надмірний
перехід з однієї частини мови в іншу
ТСН, ООН

Завдання 3.
Від поданих слів утворіть якомога більше нових слів, використовуючи різні способи творення.
Казати, осінь, ліс, рукав, сором, голос, береза, весна, учити, зерно.
Завдання 4. «Конструктор»
Утворіть і запишіть від поданих пар слів нові слова способом складання основ:
Хліб, завод; чорна, слива; сухий, фрукти; будівництво, матеріали; крок, міра; край, знати; мороз, стійкий; трусити, земля; босими, ногами; верба, лози.
Завдання 5. «Словотворець»
Утворіть від поданих прикметників іменники із суфіксом –ин(а).
Турецький, хмельницький, німецький, житомирський, ужгородський, хустський, вінницький, гайдамацький, гуцульський, львівський.
Завдання 6. (вставте пропущену букву).
Калу..ький
коза..тво
брат..тво
сива..ький
брат..ький
товари..ький
бджільни..тво
францу..ький
казах..ький
ужгород..ький

Завдання 7. Словотвірний розбір слів: лісовик, учитель, зернята, дощовий.

Завдання 8. «Цифровий диктант» (учні позначають цифрою «1» слова, що пишуться разом, «2» - через дефіс, «3» - окремо): антивірус, пів яблука, тишком-нишком, пів Києва, півкуля, мінідиктант, хліб-сіль, перекотиполе, кінець кінцем, снігопад, ексміністр, пів відра. 
Домашнє завдання. Підготувати словниковий диктант на вивчені теми.

26.05.20
8 клас
Повторення в кінці року відомостей про словосполучення й просте речення

Домашнє завдання. Виконати вправу підручника 475. Зробити синтаксичний розбір перших двох речень.25.05.20
8 клас
Повторення в кінці року відомостей про словосполучення й просте речення
Домашнє завдання. Повторити все про повні і неповні речення. Виконати вправу 468.


25.05.20
6 клас
Повторення в кінці року.
Лексикологія. Фразеологія
Лексикологія (переглянути відео та виконати завдання ).
Фразеологія (переглянути відео та виконати завдання).
Домашнє завдання. Підготувати лінгвістичне повідомлення про способи творення слів.


25.05.20
6 клас
Контрольна робота №9 (тестові завдання). Займенник. Читання мовчки правил реагування на дописи в соцмережі

 Ознайомлення з критеріями тестових завдань (завдання 1-6-по 0,5б=3б.)
                             (завдання 7-9-по 2б.=6б.)
                             (завдання 10- 3 бали.)  
Середній рівень:
1.     Займенник…
а.     Указує на предмети, ознаки і кількість, але не називає їх.
б.     Називає предмет і відповідає на питання хто? що?
в.     Називає кількість предметів і їх порядок при лічбі.
2.     У реченні займенник може бути…
а.     Тільки підметом.
б.     Підметом, частиною складеного присудка, означенням, додатком.
в.     Тільки присудком.
3.     Зворотний займенник себе вказує на відношення до діючої особи. Він не має форми…
а.     Знахідного відмінку.
б.     Називного відмінка.
в.     Місцевого відмінку.
4.     Додаванням часток  аби-, де-, -сь, будь-, -небудь, казна-, хтозна- до питальних займенників утворюються..
а.     Означені займенники.
б.     Неозначені займенники.
в.     Заперечні займенники.
5.     За значенням граматичними ознаками займенники поділяються на…
а.     Шість розрядів.
б.     Дев’ять розрядів.
в.     Сім розрядів.
6.     Відносні займенники які вживаються для зв’язку частин складного речення…
а.     Членами речення ніколи не бувають.
б.     Інколи виступають у ролі членів речення.
в.     Завжди виступають членами речення.
Достатній  рівень:
7.     Доповніть рядки прикладами займенників одного й того самого розряду
Сам, самий, весь…
Мій, ваш, їхній…
Я, він, вона…
Хтось, хто-небудь, абищо…
8.     Випишіть із запропонованих слів лише займенники:
Якийсь, ніхто, учень, чий-небудь, зелен, ті, котрий-небудь, я, і, той, без, абиякий, деякий, допізна, дечий, що-небудь.     
Перепишіть речення:
         Виконайте морфологічний розбір підкресленого слова.
Мені дальня зоря буде слати листи вересневими журавлями.
Високий рівень:
              Напишіть, уживаючи займенники, твір-мініатюру на тему «Мій домашній улюбленець».
Домашнє завдання. Повторити вивчений матеріал із тем «Лексикологія» та "Фразеологія". Підготувати запитання для однокласників із цих тем.  

21.05.20

6 клас
Повторення вивченого з теми "Займенник"

Ми вивчили важливу тему – «Займенник». На сьогоднішньому уроці ми підведемо підсумки до вивченої теми. Повторимо й узагальнимо наші знання про займенник, бо вони пригодяться нам під час написання контрольної роботи.
1. Розділ науки про мову, у якому вивчаються частини мови.(Морфологія)
2. Яка частина мови називається займенником? (Займенник – це самостійна частина мови,що вказує на предмети, їх ознаки, кількість, але не називає їх)
3. Назвіть розряди займенників (Особові, присвійні, питальні, відносні, вказівні, заперечні, означальні, зворотний, неозначені)
4. Як змінюються займенники? (Усі займенники змінюються за відмінками, деякі – за числами, родами, особами)
5. Чому займенник має таку назву? (Тому, що він замінює в реченні інші самостійні частини мови, такі як: іменник, числівник, прикметник)
6. Перелічіть присвійні займенники (Мій, твій, свій наш, ваш, їхній)
7. Які питальні займенники не мають форми множини? (Хто, що)
8. Як пишуться займенники із частками будь-, -небудь, казна-, хтозна-? (Через дефіс)
9. Яка синтаксична роль займенників? (У реченні виконує синтаксичну роль будь-якого члена речення)
Молодці!
IV. Узагальнення й систематизація здобутих знань, умінь і навичок
Прочитайте текст.
Якою мовою він написаний: віршовою чи прозовою?
Відновіть текст, додавши потрібні займенники із довідки. Запишіть текст у зошити. (Її, ви, вам). Займенники підкресліть.
                 … зараз будете в країні,
                  … на карті не знайти,
                  мешканці … віднині,
                 і … … шляхами йти.
Визначте розряди займенників.
Провідміняйте словосполучення: котра година, скільки зошитів .
Знання якої частини мови нам допомогло виконати це завдання?
Складіть речення з будь-яким займенником.
Займенник – це дуже цікава частина мови, Жарти – загадки зможе той розгадати, хто добре знає особові займенники.
-  Який займенник складається з однієї букви? (Я.)
-  Які два займенники псують дороги? ( ями)
-  Який займенник жіночого роду став спортивним терміном? (Нічия.)
-  Що треба зробити з руками, щоб утворилися три особові займенники?  ( ви-ми- ти)
-         До якого займенника слід додати одну букву, щоб він перетворився на провалля? (Я+р.)
-         Додавши до займенника одну букву, перетворіть його на частину суші, що врізається в море. (Ми+с.)
-  Додавши до займенника І особи одну букву, перетворіть його на антонім до слова « війна». ( Мир)
-  Я – спереду, я – вкінці,  а посередині назва породи коня ( маленького). Разом буде назва країни. ( Я – поні –я)
Виправте помилки, пов’язані з вживанням займенників
Я в нікого ніщо не просила. До неїної сестри приїхали гості. На нього столі лежать улюблені книги. Ми прийшли до їх ще зранку. Хочу дізнатися, скільки зараз годин.
- Які знання допомогли вам справитися із завданням? (Відмінювання займенників)
Домашнє завдання
1.     Повторити тему «Займенник». Підготуватися до контрольної роботи.
2.     Скласти кросворд до теми «Займенник».

19.05.20

8 клас
Контрольна робота №5 (диктант). Речення з відокремленими членами.
 Читання мовчки і вголос тексту художнього стилю, що містить речення, ускладнені відокремленими членами

Аудіодиктант.  Криниця

Домашнє завдання. Повторити все вивчене про словосполучення і просте речення.


19.05.20

6 клас
УРМ №23. Есе світоглядного змісту (орієнтовні теми: "Кого можна назвати патріотом рідної землі?", "У чому полягає життєвий успіх?")
1.     Повторення вивченого про есе.
– Отож, на початку пригадаємо, що ж таке есе? 
Есе – невеликий за обсягом твір, що має довільну побудову, у якому автор висловлює власні думки та враження з конкретного приводу. Есе не претендує на вичерпну відповідь чи категоричну позицію відносно певної теми.
2.     Характеристика есе. 
Створюючи есе учень (учениця):
– вільно висловлює свою думку;
– показує своє ставлення до того, про кого говорить;
– не дотримується обов’язкової форми (вступу, основної частини, висновку);
– не всебічно описує предмет чи подію;
       може лише частково, як у розмові торкатися якихось питань;
       може висловлювати опірні міркування;
– використовує образні вислови, порівняння;
– на початку може сказати про що йтиметься у його висловлюванні, про час, місце й особливості події, може подати вислів, що виражає думку або викликає різне ставлення, можна почати прислів’ям, приказкою чи мудрим висловом;
– продовження може бути схожим на оповідання, під час читання якого виникають особливі відчуття й напрошується важливий висновок;
– останній абзац має завершувати думку;
– речення можуть бути короткі й, навіть, незавершені, питальні й окличні.
3.     Аналіз запропонованих зразків есе.    
Минуло вже багато років з дня народження Тараса Шевченка, але в багатьох українських родинах є прикрашений рушником портрет Кобзаря. Жоден поет світу не зрівняється з ним у любові до рідного краю, до простої знедоленої людини. Чому саме він? Чому саме ми, українці, читаємо його поезію? «І на оновленій землі …» – линуть його слова.
***
Улітку на клумбах море квітів. Восени палають спілими ягодами шипшина, глід, барбарис, зеленіють сосни, ялини. Уздовж доріг тягнуться тополі. Багато будинків оточені туями. Як хочеться, щоб ця краса природи була вічною. Але людина часто губить природу. Чому ж так?..
***
Коли чую слово «червоний» у моїй уяві постає широка долина, укрита маками. Яка краса! Я її бачила, коли їздила з батьками відпочивати до Одеси. Ви тільки уявіть: велика, безкрайня рівна місцина, уся устелена зеленим килимом трави. А посеред неї – яскравими плямами – маки, ніби йшов маляр із червоною фарбою і розхлюпував то там, то тут по дорозі. Дмухнув вітерець – і квіти почали розпускатись.
***
Я дуже люблю подорожувати. Моя мрія – Париж. Мене приваблює Дісней-ленд. Я б відвідала космічний павільйон, побачила б чарівний палац, проїхалася б на «американських гірках». А ще більше познайомилася б із дітьми інших країн і розповіла про рідне місто Дубно, що розкинулося на берегах річки Ікви.
4.     Підготовча робота до складання есе.
Складемо асоціативний кущ зі словом успіх.
– А які вислови про успіх ви знаєте?
·        Краще в малому удача, ніж у великому провал.
·        Щастя — ключ до успіху.
·        Секрет успіху - наполеглевість у досягненні мети.
·        Краще синиця в руках, ніж журавель у небі.
·        Справжній успіх і процвітання не вимагають важкої праці і ненормованого робочого дня, а лише творчості, готовності йти на ризик, завзяття та ентузіазму
·        За кожним спуском є підйом.
·        Коли в роботі успіх — і відпочити не гріх.
·        За кожною людиною, що домоглася успіху, можна розгледіти довгий ланцюг невдач. Проте завзятість і стійкість допомогають їх здолати
5. Творча робота учнів.
– Зараз ми напишемо своє власне есе «У чому полягає життєвий успіх». Отож пам’ятаємо:
– у своєму есе висловимо власну думку;
– будемо міркувати, запитувати, порівнювати, вживати прислів’я, доводити свою думку.    
 Підсумок уроку.
– Що на уроці найлегше вдавалося? А чи виникали труднощі?
– Чи хотіли б ви ще писати есе? На яку тему?
Домашнє завдання. Написати есе на одну із запропонованих тем, використовуючи займенники.

18.05.20

6 клас
Відмінювання неозначених займенників. Написання разом і через дефіс неозначених займенників. Написання займенників з прийменниками окремо

Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал відеоуроку. Записати у дві колонки по 7 неозначених займенників (разом, через дефіс).

25.05

6 клас

Відмінювання означальних займенників

Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал відеоуроку. Перегляньте фільм про Лесю Українку "Обличчя української історії". Складіть 3-4 речення про зміст фільму, вживаюи означальні займенники.

18.05.20

8 клас
Уточнювальні члени речення. розділові знаки при них

 ЗАСВОЄННЯ НОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
► Розглянути таблицю. Скласти усне повідомлення про умови відокремлення уточнювальних членів речення.
Уточнювальні відокремлені члени
Обставини місця і часу
Додатки
Рідше: означення, обставини способу дії, підмети, присудки
виражені: іменниками; іменниками з числівниками
виражені: іменниками з прийменниками крім, понад, замість, за винятком, поряд з та ін.
виражені: іменниками зі словами особливо, навіть, переважно, зокрема, наприклад, у тому числі та ін.
ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ТВОРЧОГО ХАРАКТЕРУ
Лінгвістичне дослідження
► Прочитати речення, виділяючи інтонацією відокремлені уточнювальні члени речення. Визначити, які це члени речення.
1. Коло гаю, в чистім полі, на самій могилі, дві тополі високії одна одну хилить (Т. Шевченко). 2. У жнива, у день жаркий, після косовиці, ми збирали колоски стиглої пшениці (В. Шевчук). 3. Отже, село звалось Луговиця, або Бабине Щастя. (Ю. Олійник). 4. Се батько Пугач, старець, або дід кошовий (П. Куліш). 5. Палиця з мотузкою може бути батогом, а може луком, тобто зброєю (П. Гірник.) 6. Небо густо-густо червоне, аж сизе (В. Винниченко). 7. В цих степах небо чисте, аж сяюче. Золотим, аж темним, клубком спустився рій на одну з наших верб (О. Гончар).
Колективна робота з текстом (вибірковий диктант)
► Прочитати текст. Дібрати назву. Виписати з тексту речення з уточнювальними членами. Пояснити вживання розділових знаків, скориставшись матеріалом підручника.
Недалеко від міста Чигирина, над річкою Тясмином, під великим лісом притулився хутір Хмельницьких на ймення Суботів. Заснував його Богданів батько, Михайло. Ходили там табуни диких коней, сайгаків, турів. Далі, ближче до моря, випасали свої отари овець і табуни коней волохи, турки, татари.
Гарно було тут господарювати, але небезпечно. Михайло Хмельниченко поставив двір міцний, завів господарство, жив заможно, у достатках. З дітей один тільки син Богдан Зиновій виріс. Меткий хлопець удався, сильний, як вогонь, скорий, розумний і дотепний, сміливий і завзятий.
Підучивши вдома, батько послав Богданка в Галичину, в колегію. Там учив він, окрім різних предметів, найбільше латинської мови, бо нею тоді всяке діловодство велося по судах, по урядах (За М. Грушевським).
Дослідження-обґрунтування
► Списати, розставляючи розділові знаки при відокремлених уточнювальних членах речення.
Чудово було тут на Дніпрі! Широкий на кілька верстов розметнувся він спокійно плинучи під сонцем до моря. Святково мигтять чайки над небесночистою водяною рівниною, біліють парусники, снують шаланди, підходять плоти... Сила-силенна води чистої, свіжої, солодкої плине і плине кудись до моря. Багатий нею Дніпро. (О. Гончар)
► Схарактеризуйте відокремлені члени речення. Який член речення відокремлений? Чим він виражений? Пояснити причини відокремлення.
 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
З підручника літератури виписати 5-6 речень з уточнювальними членами речення. Вивчити теоретичні матеріали.

14.05.20

6 клас
Відмінювання відносних займенників
Домашнє завдання. Завдання розміщене у відео.

12.05.20

8 клас
Уточнювальні члени речення. розділові знаки при них
Переглянути відео
Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал підручника с. 248,249. Виконати вправу 449.

12.05.20
6 клас
Відмінювання питальних і заперечних займенників. Правопис заперечних займенників

Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал підручника. Виконати вправу 523 (письмово всі).

07.05.20
6 клас
Відмінювання вказівних займенників. Приставний Н у формах вказівних займенників

Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал підручника с.207,208. Виконати вправу 546 (письмово завдання І,ІІ).05.05.20
6 клас
Відмінювання присвійних займенників
Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал підручника с. 205,206. Виконати вправу 539.


05.05.20
8 клас
Тренувальні вправи. Відокремлені другорядні члени речення. Розділові знаки при відокремлених членах речення
Розподільний диктант.
1.Запишіть речення у такому порядку: 1) з відокремленими означеннями; 2) з відокремленими прикладками; 3) з відокремленими додатками; 4) з відокремленими обставинами; 5) з уточнюючими членами речення.

Обплетений вітрами ранок шугне, мов циганя, з води й піску і голосно кричить з нестями, обсмалений і молодий. (Б. Антонович) Під нами прокидався туман, а над нами падало листя — золоті сльози осені. (М. Старицький) Луги, струшуючи срібну росу, розляглися співами своїх соловейків, голосним куванням сивих зозуль. (Панас Мирний) Окрім гри на сопілці, Хома Провора дуже любив і пісні. (І. Шаповал) Там, на березі, гуляли інколи великі птахи — журавлі і чаплі. (О. Іваненко).
2. Запишіть, підкреслюючи відокремлені члени речення.
Ось десь узявся невеличкий кібчик і, виголошуючи свою голосну пісню, високо знявся над вашою головою. (Панас Мирний) Кілометрів зо три ліс тягся, густий і незайманий. Хлопці мовчки стоять, милуючись із зоряного неба. (Ю. Японський) У провулках, поміж тинами, клубочилася темрява, але небо було світле і зоряне. (Г. Тютюнник) Дід Улас, вівчар, що пас громадську отару, зашукував хлопців у поміч. (Панас Мирний) У долині, край лісу, висить синя імла. Гола земля, бита крилами вітру, безнадійно сіріла під олив’яним небом. (М. Коцюбинський).
Домашнє завдання.
3. Поширте подані речення уточнюючими чи відокремленими членами, поясніть розділові знаки.
Сьогодні він зосереджений. Чути переплеск весла. Сонце сховалось за лісом. Стояла надзвичайно приємна й тиха весна. Відбудеться зустріч із письменником. Ми читали вірші.
04.05.20; 04.05.20
6 клас
УРМ №21-22. Контрольний письмовий твір розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі ("Що я роблю для здійснення своєї мрії?", "У чому полягає гідність людини", "Що важливіше - наполегливість чи скромність?") з використанням займенників, що належать до різних розрядів
Завдання для самопідготовки:
1.     Опрацюйте поданий матеріал.
Будь-який твір має чітку структуру й будується за стрункою схемою: вступ, основна частина, висновок.
Твір-роздум – особливий текст, будова якого визначена законами логіки.
Твір-роздум має таку структуру:
1. Теза.
2. Аргументи:
перший аргумент (приклад з літератури чи інших видів мистецтв);
другий аргумент (приклад з історії, суспільно-політичного чи власного життя).
Висновок.
Спеціальні слова та вирази у творі-роздумі:
Тезая думаю…, я вважаю…, мені здається…, на мою думку…, на моє переконання…
Аргументия так вважаю, тому що…; аргументом на користь моєї думки є такий приклад…; на згадку приходять герої…, яскравим прикладом моєї думки є…; говорячи про …, не можна не згадати…; історія також дає багато прикладів…; хочу навести приклад з власного життя…
Висновокотже, можна сказати, що…; підсумовуючи, можна зробити висновок, що…; отже, бачимо, що…; на завершення свого роздуму зазначу, що…

2.     Напишіть твір на будь-яку тему (оберіть одну із запропонованих тем), використовуючи займенники, що належать до різних розрядів
№1 Що я роблю для здійснення своєї мрії?
·№2 У чому полягає гідність людини?
·№3 Що важливіше – наполегливість чи скромність?

04.05.20 


8 клас

Тренувальні вправи. Відокремлені другорядні члени речення. Розділові знаки при відокремлених членах речення
Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал відео. Виконати вправу 445.

30.04.20

6 клас

Відмінювання особових та зворотного займенників. Приставний Н у формах особових займенників 

Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал підручника с. 193-197, виконати вправу 516.

28.04.20
6 клас
Розряди займенників за значенням
Домашнє завдання. Вивчити матеріал підручника с.191, виконати вправу 504.

28.04.20
8 клас
Тренувальні вправи. Відокремлені другорядні члени речення. Розділові знаки при відокремлених членах речення
Переглянути відео
Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал відео. Виконати вправу 437.27.04.20
6 клас
Займенник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал підручника с. 190. Виконати завдання із відео. 27.04.20
6 клас
Контрольна робота №8 (тестові завдання). Числівник. Аудіювання тексту розповідного характеру з елементами роздуму
Тестові завдання
Завдання 1-3 мають по чотири варіанти відповідей, із яких ОДНА правильна.
1. Укажіть рядок, у якому усі слова - числівники
А. Три, третій, тридцять, триста;
Б. Двоє, другий, двічі, дванадцять;
В. Десять, десятеро, десятка, десятий;
Г. П'ятдесятий, п'ятдесят, п'ятдесятиріччя, п'ятнадцятий.
2. Позначте рядок, у якому всі числівники є кількісними.
А. Трьохтисячний, сьомому, три тисячі.
Б. Сто один, декілька, одна друга.
В. П’ятим, сімдесятьма, тричі.
Г. Чотирма, п’яти, четвертого.
3. У якому рядку усі числівники складні?
А. Дві тисячі, стонадцять, тисяча.
Б. Одинадцять, триста, півтора.
В. Трійко, чимало, тридцятеро.
Г. Сорок шість, два мільйони, одна четверта.
Середній рівень
Завдання 4-6 мають шість варіантів відповідей, із яких три правильних.
4. Позначте рядки, у яких числівник на означення часу записано правильно.
А. Чверть на другу.
Б. Без трьох хвилин перша.
В. Десята година двадцять чотири хвилини.
Г. Пів шостої.
Д. В третій годині десять хвилин.
Е. За двадцять хвилин одинадцята.
5. Позначте рядки, у яких словосполучення утворені правильно.
А. Півтора дня. Г. Двох селянів.
Б. Четверо друзів. Д. Семи зошитів.
В. Пꞌять кілограм. Е.Четверо апельсинів.
6. У якому рядку усі числівники записано правильно?
А. П'ятиста шестидесяти, дев’яносто чотирьох, двомастами трьома.
Б. Шістдесятьма чотирьма, однією цілою трьома десятими, дві тисячі чотирнадцятого.
В. Вісьмома, ста сорока, сорока двома.
Г. Чотирнадцятьох, двадцятьома сімома, однієї тисячі п’ятидесяти.
Д. Тридцятьом шістьом, однієї тисячі двохсот шістдесяти шести, дев'ятнадцятьом.
Е. Шістдесятьма чотирьма, однією цілою трьома десятими, дві тисячі чотирнадцятого.
Достатній рівень
7. Установіть відповідність між числівниками та їхніми відмінками.
1. Вісімдесятьма вісьма. А. Називний відмінок
2. Девꞌяноста трьом. Б. Родовий відмінок.
3. Чотирьохсот двох. В. Давальний відмінок.
4. Двохстах шістдесяти сімох. Г. Орудний відмінок.
Д. Місцевий відмінок.
8. Провідміняйте числівники 940, 1037 -й.
Високий рівень
9. Скласти зв’язну розповідь про свій клас, використовуючи різні за будовою числівники. У розповіді зазначити: скільки школярів у вашому класі, як вони навчаються, скільки хлопчиків та дівчаток, о котрій годині ви приходите до школи, о котрій — повертаєтеся додому тощо.

27.05 8 клас
Тренувальні вправи. Відокремлені другорядні члени речення. Розділові знаки при відокремлених членах речення
Переглянути відео
Домашнє завдання. Вивчити правила підручника с.233-236. Виконати вправу 420. 23.04.20

28.04.20
6 клас
Правильне вживання числівників на позначення  дат і часу

Переглянути відео
Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал. Виконати вправу 481 (письмово).


21.04.20
6 клас
Узгодження числівників з іменниками
Переглянути відео
Домашнє завдання. Вивчити матеріал поміщений у відео, виконати вправу 492.

21.04.20
8 клас
Тренувальні вправи. Відокремлені другорядні члени речення. Розділові знаки при відокремлених членах речення
Переглянути відео
Домашнє завдання. Вивчити правила. Виконати вправу 408.
16.04.20
6 клас
Написання разом порядкових числівників з -тисячний

Переглянути відео
Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал підручника с. 178,179. Виконати вправу 478.


14.04.20
6 клас
Роздільне написання складених числівників
Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал відео, та виконати вправу 434.

14.04.20
8 клас
 Відокремлені другорядні члени речення. Розділові знаки при відокремлених членах речення
Переглянути відео
Домашнє завдання. Вивчити матеріал відео. Виконати вправу 410.
13.04.20
6 клас
Відмінювання  кількісних числівників

Перегляньте відео


13.04.20

6 клас

 Відмінювання дробових і збірних кількісних числівників. Відмінювання порядкових числівниківДомашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал. Виконати вправу 470.

13.04.20
8 клас

 Відокремлені другорядні члени речення. Розділові знаки при відокремлених членах речення
Переглянути відео
Виконати вправи 399, 400.
Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал відео. Виконати вправу 401.09.04.20
6 клас
Буква Ь на кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках
Домашнє завдання. Вивчити правила підручника с.167,171.Виконати вправу 437(І,ІІ,ІІІ).

07.04.20
6 клас
Числівники прості, складні і складені
Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал підручника с. 167. Виконати вправу 441.

07.04.20 8 клас
Речення з відокремленими членами. Поняття про відокремлення
Переглянути відео
Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал підручника с. 224-229. Виконати вправу із відео.06.04.20
6 клас
Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові
Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал підручника с. 168,169. Виконати вправу 446.


06.04.20
6 клас
Числівник:значення,морфологічні ознаки, синтаксична роль
Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал підручника с. 164,165. Виконати вправу 435.

06.04.20
8 клас
Контрольна робота №4.(тестові завдання). Речення з однорідними членами. Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями). Читання мовчки текстів різних стилів

І. Речення з вибором однієї правильної відповіді (Кожна правильна відповідь = 0,5 б).
1. Однорідні члени речення – це такі члени речення, які:
а) залежать одне від одного, але відносяться до різних слів у реченні;
б) поєднуються між собою сурядним і підрядним зв’язком;
в) відповідають на одне і теж питання, виконують одну синтаксичну роль, відносяться до одного й того самого члена речення і поєднуються між собою сурядним зв'язком;
г) супроводжуються лише узагальнюючими словами.
2. Узагальнювальні слова можуть стояти:
а) перед однорідними членами речення або після них;
б) лише перед однорідними членами;
в) лише після однорідних членів речення;
г) при однорідних членах речення узагальнювальні слова не вживаються.
3. Звертання вживаються у реченні:
а) лише на початку речення;
б) можуть займати будь-яке місце у реченні;
в) лише в кінці речення;
г) таких речень в українській мові дуже мало.
4. Такі вставні слова як: безумовно, мабуть, здається – відносяться до груп, які:
а) виражають задоволення чи радість;
б) виражають упевненість, невпевненість, сумнів;
в) указують на джерело повідомлення;
г) привертають увагу співрозмовника.
5. Якщо вставлене речення вимовляється підвищеним тоном, то воно виділяється з обох боків:
а) тире;
б) дужками;
в) комами;
г) тире та двокрапкою.
6. Вкажіть речення з поширеним звертанням:
а) Будь щаслива та здорова, чорноброва! (М. Вороний).
б) Ох, пісне, чому, як той птах, не летиш? (М. Рильський).
в)  Бажаний гість, тебе я бачить рада, Геральде, син Сігурда, сміливий князь. (І. Кочерга.)
г) У нас, панове, поки козак не випишеться з коша чи з куреня, то слухай січової старшини…(П. Куліш).
ІІ. Перепишіть речення, розставивши розділові знаки: (3 б.)
7. Не знаю діти куди ви рветесь куди поспішаєте. Звісно ніхто не каже що треба сидіти на місці…Треба берегти природу землю і кожну деревину і птицю в небі і звірину в лісі і рибу в річці (За І. Цюпою).
8. Перебудуйте прості речення на речення зі звертаннями або вставними словами (3 б.)
Цього року зима буде непередбачуваною.
Я не зможу піти з тобою в кіно, бо застудився.
Відпустіть Марка зі мною погуляти!
9. Напишіть твір-роздум на тему: «Чи може штучний інтелект повністю замінити людину?», використовуючи слова з довідки: (3 б.).
Довідка: чесно кажучи, напевне, на жаль, по-моєму, зверніть увагу.

Доповніть текст звертаннями та однорідними членами речення.


02.04.20
6 клас
Контрольна робота №7.(диктант). Прикметник


31.03.20
6 клас
Написання прізвищ прикметникової форми
Переглянути відео
Домашнє завдання. Виконати завдання подані у відео.31.03.20
8 клас
Вставні слова (словосполучення, речення). Групи вставних слів і словосполучень за значенням. Розділові знаки при вставних словах
Переглянути відео 

Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал відео. Виконати вправу 385.

30.03.20; 30.03.20
6 клас
Написання складних прикметників разом і через дефіс
Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал підручника с. 154,155. Виконати вправу 411,413.


30.03.20
8 клас

Вставні слова (словосполучення, речення). Групи вставних слів і словосполучень за значенням. Розділові знаки при вставних словах
Переглянути відео
Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал відео. Виконати вправу 390.


19.03.20
6 клас
Написання -Н- і -НН- у прикметниках
Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал із відео. Виконати вправу 404.


16.03.20; 17.03.20
6 клас
УРМ № 19-20. Письмовий твір-опис природи в художньому стилі на основі особистих вражень
 Лінгвістична гра «Поле чудес»
-  Для того, щоб розглянути репродукцію картини, яку ми будемо описувати сьогодні на уроці, вам потрібно пройти випробування. Перед вами 6 запитань, на які потрібно відповісти.
1.     На які типи мовлення поділяються тексти?
2.     Назвіть основні ознаки твору-опису.
3.     Чим відрізняються науковий та художній описи природи?
4.      Пригадайте основні ознаки художнього стилю. (Очікувані відповіді учнів: образність, поетичність, естетика мовлення, суб’єктивність сприйняття).
5.     Що називають пейзажем?
6.     Імена яких відомих художників України ви знаєте? (Очікувані відповіді учнів: Катерина Білокур, Архип Куїнджі, Іван Марчук, Микола Пимоненко та ін.)
 Ознайомлення учнів з темою, метою, завданнями уроку
-  Сьогодні ми ознайомимося з творчим доробком відомого українського художника Сергія Івановича Васильківського, зокрема його картиною «Український пейзаж», і напишемо твір-опис за його картиною.

 Підготовча робота до складання письмового твору опису природи за картиною в художньому стилі
1.     Слово вчителя
Коротке повідомлення про автора картини
Сергій Іванович Васильківський (1854 – 1917) – український живописець, пейзажист.
Сергій Іванович Васильківський народився 7 (19) жовтня 1854 року у мальовничому місті Ізюм Харківської губернії в сім'ї писаря.Середовище і оточення, в якому зростав майбутній художник на Слобожанщині, було особливо благодатним для формування його творчої особистості. Його дід- чумак, який походив з козацького роду, привив молодому Сергієві інтерес до української старовини, а мати любов до народних пісень і фольклору.
Високо цінуючи творчу незалежність, Васильківський не зв'язував себе членством у якомусь одному об'єднанні і представляв роботи на виставки різних товариств Петербурга, Харкова, Києва. Від Академії Васильківський відійшов.
У 1900 р. організував у Харкові першу персональну виставку (120 творів). Усвідомлюючи суспільну роль мистецтва, брав участь у різних акціях  ініціював і очолив оздоблення будинку Полтавського земства;був серед організаторів художнього училища у Харкові (1912). З метою збору матеріалів до альбому і розписів будинку земства у 1890 – 1900 рр. об'їздив Україну, побував на Кубані.
Для Полтавського земського будинку Васильківський виконав три великоформатні композиції, в яких постав історичний образ Полтавщини у характерних сюжетах: «Козак Голота», «Чумацький ромоданівський шлях», «Вибори полковника Мартина Пушкаря» (згоріли разом з будинком під час німецької окупації в роки війни).
2.     Осмислення художнього полотна (аналіз картини)
1.     Що зображено на картині?
2.     Давайте разом визначимо тему й основну думку художнього полотна.
3.     Що зобразив художник на першому плані картини, на що звертає увагу на другому плані?
4.     Яка кольорова гама картини? Чому?
5.     Яку пору року зобразив Сергій Васильківський на полотні? Чи можна визначити час доби?
6.     Хто зображений на полотні окрім природи?
7.     Описуючи цю картину, що б ви хотіли написати, які почуття передати, які емоції викликає зображення?
3.     Словниково-стилістична робота
Гра «Мовний аукціон»
-  Усе, що зображене на картині, для нас це об’єкти опису. Пропоную провести гру «Мовний аукціон», щоб визначити, хто найуважніший. За дві хвилини потрібно записати якомога більше назв об’єктів, зображених на картині. (Стежки, дерева, трава, кущі, квіти, небо, хмари, тінь дерев, воли, чумаки, віз, поле)
Гра «Лінгвоживопис»
-  Щоб описати всі ці об’єкти, пропоную зіграти у «Лінгвоживопис». Ми з вами будемо змальовувати зображені предмети, а нашими пензлями та фарбами стануть слова рідної мови.
Стежки – вузькі, широкі, звивисті, витоптані, місцями порослі, як стрічечка та ін..
Дерева – високі, стрункі, низенькі, розлогі, посохлі, буйнолисті, поодинокі.
Трава – пишна, суха, густа, польова, висока, низькоросла, зелена, пожовкла, як килим.
Кущі – низенькі, придорожні, темно-зелені, густі.
Квіти – польові, маленькі, білуваті, високорослі, невибагливі.
Небо – блакитне, ясне, сонячне, низьке.
Хмари – білі, густі, навислі, низькі.
ІІІ група
Тінь – густа, чітка, вказує на час доби.
Воли – втомлені далекою дорогою, білий віл, гнідий віл.
Поле  – як жовтий килим, широке, пшеничне, щедре.
-  Доберіть синоніми до слова пейзаж(Краєвид, ландшафт)
Складаня письмового твору опису в художньому стилі за картиною С. І. Васильківського «Український пейзаж»
Скласти письмовий твір-опис за картиною, дотримуючись плану:
1.     Загальне враження від побаченого твору мистецтва.
2.     Ознаки предметів або явищ далекого і близького плану описати з використанням художніх засобів.
3.     Використання художником кольорів як засобу увиразнення основної думки твору.
4.     Естетична оцінка зображуваного.
 Підсумок уроку
Рефлексія
·        Сьогодні на уроці найкраще в мене вийшло…
·        Я відчув (-ла) труднощі під час виконання…
 Домашнє завдання
З енциклопедії чи інших довідників випишіть опис природи у науковому стилі. Поясніть, чим він відрізняється від вашого твору-опису.

17.03.20
8 клас
УРМ №18. Інтерв'ю в публіцистичному стилі
Бесіда.
— Які стилі мовлення ви знаєте?
— Який стиль найчастіше ви застосовуєте? Чому?
— Поміркуйте, як досягти вмінь і навичок невимушеного спілкування у будь-якому стилі мовлення.
— Які особливості публіцистичного стилю мовлення ви можете назвати? (Мета текстів публіцистичного стилю: передача точної та яскравої інформації у доступній формі про найважливіші події в житті нашої країни та за кордоном, а також вплив на читача (слухача). Ознаки публіцистичного стилю: інформативність, фактичність, логічність, образність, відвертість. Основні жанри публіцистичного стилю: лист у газету, фейлетон, інтерв’ю, репортаж, нарис, стаття, допис;
Сьогодні ми ознайомимося із жанром публіцистичного стилю — інтерв’ю. Удома ви напишете інтерв’ю, а цей урок вам допоможе правильно виконати домашнє завдання.
Слово «інтерв’ю» іноземного походження. Як ви розумієте його значення? (Робота зі словником).
 Інтерв'ю — призначена для поширення в пресі, по радіо і телебаченні бесіда у формі запитань і відповідей з якою-небудь особою.
Інтерв’ю — жанровий різновид діалогу. Основним принципом побудови інтерв’ю є діалог.
— Хто обов’язково повинен брати участь в інтерв’ю? (Журналіст, який ставить запитання, і особа, що відповідає на запитання).
— Хто може бути співрозмовником журналіста? (Політичний діяч, художник, актор, спортсмен та ін.).
Роль кореспондента не зводиться до записування відповідей співрозмовника. Успіх інтерв’ю залежить і від підготовки журналіста до бесіди, і від уміння схилити співрозмовника до бесіди, і, що важливо, від уміння керувати бесідою.
Види інтерв’ю:
■ інформативні (головний предмет розмови — нові факти, інтерес до особистості співрозмовника гранично ослаблений);
■ експертні (цінність — у точності формулювань, думка авторитетної людини найважливіша);
■ проблемні (головний предмет обговорення — думки і їх зіставлення);
■ інтерв’ю-«знайомства», портретні (предметом є особистість співрозмовника).
Основний зміст роботи.
Міні-проект «Інтерв’ю з письменником, творчість якого ми вивчаємо на уроках української літератури. І. К. Карпенко-Карий».
Сьогодні ми спробуємо створити портретне інтерв’ю.
Мета: розвивати вміння писати в специфічному журналістському жанрі, дослідити факти біографії та творчий доробок І. К. Карпенка-Карого, узагальнити інформацію у вигляді статті-інтерв’ю; виховувати повагу до класиків української літератури.
Кінцевим результатом проекту має бути оформлене письмово інтерв’ю.
Матеріали і ресурси: комп’ютер; підручник з української літератури.
Робота над проектом.
Іван Карпенко-Карий — найвизначніша постать в українській драматургії. Талановитий драматург-новатор збагатив нашу літературу творами різноманітних жанрів — соціально-побутовою і соціально-психологічною драмою, соціальною комедією характерів, історичною драмою. Своєю акторською майстерністю, зокрема природженим умінням передати найсуттєвіше у психологічно вмотивованій поведінці особистості, він вніс вагомий вклад у розвиток українського театру.
Орієнтовні запитання до І. К. Карпенка-Карого:
1. Скажіть, будь ласка, чому Ви обрали собі саме такий псевдонім?
2. Хто з Ваших родичів також пробував свої сили на сцені?
3. Чи не могли б Ви детальніше пояснити, як обирали собі псевдоніми Ваші рідні брати і сестра?
4. Що Ви можете розповісти про свій арешт у Ростові-на-Дону?
5. Як Ви розцінюєте умови, у яких відбувалося становлення національного театру?
6. Назвіть своїх однодумців-драматургів, які створювали п’єси для молодого українського театру.
Як закінчити інтерв’ю? Як правило, журналіст просить співрозмовника розповісти про свої плани на майбутнє, висловлює добрі побажання, дякує за бесіду.
 Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.
Оформити інтерв’ю в письмовому вигляді.16.03.20
6 клас
Написання НЕ з прикметникамиДомашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал підручника с.150. Виконати вправу 393.

16.03.20
8 клас
Звертання поширені і непоширені. Риторичне звертання. Розділові знаки при звертанні
Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матеріал. Виконати вправу 371.


12.03.20
6 клас
Написання НЕ з прикметниками

Виконати тести.

Немає коментарів:

Дописати коментар